Languages

English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
1-800-424-4495 (TTY 711).

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica. Llame al
1-800-424-4495 (TTY 711).

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-424-4495 (TTY 711) 번으로 전화해 주십시오.

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Gọi số
1-800-424-4495 (TTY 711).

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電:1-800-424-4495 (TTY 711).

Arabic:

 ملحوظة: إذا كنت تتحدث الإنجليزية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوفر من أجلك مجانًا. يُرجى الاتصال

 بالرقم 1-800-424-4495 (الهاتف النصي (TTY) 771)

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-424-4495 (TTY 711).

Farsi:

توجھ: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما در دسترس است. با

شماره1-800-424-4495 (TTY 711)  تماس بگیرید.

Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም ድጋፍ አገልግሎትከክፍያ ነፃ አለልዎት፡፡ ይደውሉ

1-800-424-4495 (TTY 711).

Urdu:

توجہ دیں: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کے لیے زبان سے متعلق مدد کی خدمات مفت دستیاب ہے۔

پر کال کریں۔ (TTY 711) 1-800-424-4495

French: ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le
1-800-424-4495, ATS 711.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните
1-800-424-4495, телетайп 711.

Hindi: ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ़्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 1-800-424-4495 (TTY 711) पर कॉल करें।

German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer 1-800-424-4495 (TTY 711).

Bengali: মন োন োগ দি : আপদ দি বোাংলো ভোষোয় কথো বনল , তোহনল আপ োর জ য দব োমূনলয ভোষো সহোয়তো পদরনষবোগুদল উপলব্ধ রনয়নে। 1-800-424-4495 (TTY 711) ম্বনর কল করু ।

Bassa: YI LE: I balè u mpot Bassa, bot ba ñhola ni kobol mahop, ngui nsaa wogui wo, bayé ha i nyuu yoñ. Sebel nsinga
1-800-424-4495 (TTY 711)